වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමේ පනත සහ නීතිය පිළිබඳව දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ජා-ඇළ දී

Ja ela

වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමේ පනත සහ නීතිය පිළිබඳව දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ජා-ඇළ දී

අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීමේ සහ ආරක්ෂා කිරීමේ පනතෙහි ඇතුළත් නීතිමය තත්ත්වයන් පිළිබඳව දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2022 පෙබරවාරි මස 27 වන දින ජා-ඇළ සල්සා හෝටල් පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණ. ගම්පහ ශ්‍රමාභිමානී කේන්ද්‍රය විසින් මෙය සංවිධානය කරන ලදි. ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනයෙහි ආරාධනය පිළිගනිමින්, අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ජාතික අධිකාරියේ ප්‍රතිපත්ති හා වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂ ඉන්දික සිරිවර්ධන මහතා විසින් මෙම වැඩසටහනට සිය සම්පත් දායකත්වය සපයන ලදි.

කාන්තාවන් වෙනුවෙන් පැවැත් වූ මෙම වැඩසටහනට සහභාගී වූවන් අතර සමාජයේ විවිධ ස්ථරවල නායකත්වය හොබවන කාන්තාවන් මෙන් ම සමාජ ක්‍රියාකාරිනීන් ද විය.

 

குற்றத்தினால் பாதிக்கப்பட்டோர் மற்றும் சாட்சிகளுக்குமான பாதுகாப்பு சட்டம் தொடர்பான விழிப்புணர்வு செயற்திட்டம்

குற்றத்தினால் பாதிக்கப்பட்டோர் மற்றும் சாட்சிகளுக்குமான பாதுகாப்பு சட்டம் தொடர்பான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியொன்று 2022 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 27 ஆம் திகதி ஜா-எல சல்சா ஹோட்டலில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வினை ஷ்ரமாபிமானி நிலையம் ஏற்பாடு செய்தது. ட்ரான்ஸ்பேரன்சி இன்டர்நெஷனல் ஸ்ரீ லங்கா நிறுவனத்தின் அழைப்பின் பேரில், குற்றத்தினால் பாதிக்கப்பட்டோர் மற்றும் சாட்சிகளை பாதுகாப்பதற்கான தேசிய அதிகார சபையின் கொள்கைகள் மற்றும் செயற்திட்டங்களுக்கான பணிப்பாளர் திரு. இந்திக்க சிறிவர்தன அவர்கள் வளவாளராக கலந்து கொண்டார்.

பெண்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இந்நிகழ்வில் பல்வேறு சமூக மட்டங்களில் சமூக ஆர்வலர்களாக செயற்படுகின்ற பெண்கள் உட்பட பல பெண்கள் கலந்து கொண்டனர்.

Share the Post

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *