පොදු දේපළ අයථා පරිහරණය පිළිබඳ නිරීක්ෂණ තත්ත්ව වාර්තා

mediapppwwwrafsfsfs

පොදු දේපළ අයථා පරිහරණය පිළිබඳ නිරීක්ෂණ තත්ත්ව වාර්තා

මහජනතාවගේ බදු මුදල් හා මහජනතාව වෙනුවෙන් වැය කිරීමට වෙන්කර ඇති රාජ්‍ය මුදල් ඇතු`ථ පොදු දේපළ ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් 2015 ජනාධිපතිවරණ සමයේ සිදුවන පොදු දේපළ අයථා පරිහරණය පිළිබඳ නිරීක්ෂණ වැඩසටහන මගින් ඡන්ද කොමසාරිස් වරයා වෙත ලබා දුන් තත්ත්ව වාර්තා පහතින් ලබා ගන්න.

PPPR Situation Reports

Share the Post

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *