තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය සහ ApeSalli පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් කඹුරුගමුවේ දී

Kamburugamuwa 3

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය සහ ApeSalli පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් කඹුරුගමුවේ දී

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය සහ ApeSalli පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2022 පෙබරවාරි 08 වන දින කඹුරුගමුව පුෂ්පගිරි විහාරයේ දී පවත්වන ලදි. Voice of Talent ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම වැඩසටහනට සම්පත් දායකත්වය ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ආයතන විසින් සපයන ලදි.

30කට ආසන්න පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවති මෙම වැඩසටහනේ දී තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳවත්, ApeSalli වෙබ් අඩවිය සහ දුරකතන යෙදවුම පරිශීලනය කරන ආකාරයත් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙන ලදි.

கம்புருகமுவவில் இடம்பெற்ற தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் மற்றும் ApeSalli.lk இணையத்தளம் தொடர்பான விழிப்புணர்வுச் செயற்திட்டம்

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் மற்றும் ApeSalli.lk எனும் இணையத்தளம் பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்வொன்று ட்ரான்ஸ்பேரன்சி இன்டர்நெஷனல் ஸ்ரீ லங்கா நிறுவனத்தின் உதவியுடன் 2022 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 08 ஆம் திகதியன்று கம்புருகமுவ புஷ்பகிரி விகாரையில் இடம்பெற்றது.

சுமார் 30 பேர் வரையில் கலந்து கொண்ட இந்நிகழ்வில் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் மற்றும் ApeSalli.lk எனும் இணையத்தளத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது போன்ற விடயங்களும் கலந்துரையாடப்பட்டன.

Share the Post

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *