ජනාධිපතිවරණයේ රාජ්‍ය මාධ්‍ය හැසිරීම පිළිබද නිරීක්ෂණ (වාර්තා – 2)

mediapppwwwr

ජනාධිපතිවරණයේ රාජ්‍ය මාධ්‍ය හැසිරීම පිළිබද නිරීක්ෂණ (වාර්තා – 2)

ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ පොදු දේපළ රැක ගැනීමේ වැඩසටහන යටතේ ජනාධිපතිවරණයේ රාජ්‍ය මාධ්‍ය හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් අප කළ මූලික නිරීක්ෂණ ඇතුළත් සංක්ෂිප්ත වාර්තා අංක 2 මෙතනින් ලබාගන්න : PPPR Media Monitoring Report -02

Share the Post

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *