புதிய உள்ளூராட்சி தேர்தல் முறை பற்றி அறிந்திருக்கிறீர்களா? அறிந்து கொள்ளுங்கள்! சரியாக வாக்களியுங்கள்!

புதிய உள்ளூராட்சி தேர்தல் முறை பற்றி அறிந்திருக்கிறீர்களா? அறிந்து கொள்ளுங்கள்! சரியாக வாக்களியுங்கள்!

/ Activities, Featured

Share the Post

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *